Menu
Zoeken Annuleer

Aannamebeleid

Op alle scholen binnen SKBG zijn alle leerlingen in principe welkom, mits u als ouder(s)/verzorger(s) de uitgangspunten van de school respecteert. Op het moment dat u uw kind aanmeldt, wordt per leerling nauwkeurig beoordeeld of de school kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind. Uiteraard kunnen er redenen zijn waarom wij niet kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften. De wettelijke procedure wordt hierbij zorgvuldig doorlopen. Wij hanteren vooraf geen kwantitatieve grenzen voor groepsgroottes of voor het maximaal aantal leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Zoals al gezegd: per kind wordt zorgvuldig bekeken of aan de onderwijsbehoeften kan worden voldaan.

Hieronder wordt u kort geïnformeerd over ons aannamebeleid. Waarschijnlijk voldoende informatie, als uw kind geen specifieke onderwijsbehoeften heeft. Mocht dit wel het geval zijn, verwijzen we u naar het uitgebreide beleidsdocument, te downloaden op de site van SKBG Onderwijs www.skbg.nl.

Allereerst maakt u een afspraak en wordt u uitgenodigd voor een rondleiding, ontvangt u de schoolgids en krijgt u aanvullende informatie. Mocht uw kind specifieke onderwijsbehoeften hebben, dan krijgt u van de directeur een nadere toelichting op de toelatingsprocedure.

U kunt uw kind aanmelden als uw kind drie jaar oud is. Kinderen die jonger zijn dan deze leeftijd, worden op een wachtlijst met vooraanmeldingen geplaatst. Na de aanmelding onderzoeken wij of er extra ondersteuning nodig is. Dat gebeurt op basis van informatie die van u als ouders/verzorgers wordt verkregen. Ook kan bij derden (peuterspeelzaal, kinderopvang, andere basisschool etc) informatie ingewonnen worden, mits u hier toestemming voor geeft.
Als blijkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, maken we met u een afspraak voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt in beeld gebracht waar de kansen en belemmeringen liggen en wat uw kind nodig heeft om aan het onderwijs deel te kunnen nemen. Het onderzoek naar de onderwijsbehoeften, het vaststellen van de aard van ondersteuning en het onderzoek naar ondersteuningsmogelijkheden kan worden uitgebreid, voordat uiteindelijk een beslissing wordt genomen (zie beleid ‘aanname en weigering SKBG-scholen’).

Heeft uw kind géén extra ondersteuning nodig, dan wordt uw kind direct toegelaten en ingeschreven op school.

Ons ondersteuningsprofiel: de smalle ondersteuningsschool

De smalle ondersteuningsschool wil er in principe zijn voor alle leerlingen in het dorp of de wijk. Daartoe worden de nodige aanpassingen in de pedagogiek en de didactiek toegepast. Wanneer de onderwijsbehoeften van leerlingen complexer worden, zijn ze echter beter af op een speciale school, waar meer specialistische hulp kan worden gegeven. Het resultaat is dat deze scholen voor ongeveer een kwart tot de helft van alle leerlingen met speciale onderwijsbehoeften (25-50 procent) passende onderwijsondersteuning kunnen bieden.

Gedragsprotocol

De voor ons belangrijke waarden en gedragsregels zijn zichtbaar in het gedragsprotocol. Mocht er een onderzoek gedaan worden naar de ondersteuningsbehoeften van uw kind in relatie met de mogelijkheden die wij kunnen bieden, is het van belang dat om onze waarden en gedragsregels voor ogen te houden. Deze geven onder meer een toetsingskader voor de vraag of door toelating de rust en/of veiligheid onaanvaardbaar wordt verstoord. Voor het gedragsprotocol, zie onze website.