Menu
Zoeken Annuleer

Missie

De Hoge Voorde is dé ontmoetingsplek voor kinderen van 4 tot 12 jaar en biedt een veilige speelleeromgeving waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Kinderen kunnen rekenen op leerkrachten die samen met hen en hun ouders het beste uit elk kind weten te halen. Zo kunnen zij opgroeien tot evenwichtige, betrokken personen die bijdragen aan een maatschappij waarin mensen op een respectvolle wijze met elkaar samenleven.

Visie

Wij geven vorm aan onze missie door:
• Werkelijke aandacht te hebben voor het kind dat onderdeel uitmaakt van een groep.
• Daarnaast ook aandacht te hebben voor individuele talenten en (leer)mogelijkheden van kinderen.
• Vanuit de Christelijke tradities samen te vieren en samen stil te staan bij bijzondere momenten.
• Een veilige en uitdagende omgeving te creëren voor kinderen, ouders en medewerkers in de (overgang naar de) nieuwe school.
• Kinderen te leren om zelfstandig, voor een deel zelfverantwoordelijk, zelfredzaam en samenwerkend te zijn.
• Naast de cognitieve ontwikkeling ook veel aandacht te hebben voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen.
• Nadrukkelijk stil te staan bij de verbinding tussen ouders, kinderen, school en ketenpartners (waaronder Avonturijn).

Levensbeschouwelijke visie
Oecumenische identiteit

We willen een gemeenschap zijn waar respect voor elkaar en voor de leefomgeving belangrijke waarden zijn. Onze school wil kinderen begeleiden op hun weg naar volwassenheid, hen leren dat je verantwoordelijk bent voor je eigen keuzes, voor de ander en de omgeving waarin je leeft.
 
Dat betekent dat we kinderen leren samen te werken met respect voor ieders persoonlijkheid, geloof en levensovertuiging. Openheid, tolerantie, saamhorigheid en betrouwbaarheid zijn voor ons belangrijke thema's.
 
Onze school staat dan ook open voor alle kinderen en ouders, ongeacht hun achtergrond, levensbeschouwing of geloofsovertuiging. Het is daarnaast ook een plek waar wij in onze lessen bewust aandacht besteden aan diverse godsdiensten.
 
Op onze school vinden wij het belangrijk om samen te vieren. Dat betekent dat we met elkaar willen stilstaan bij het leven, in vreugde en verdriet. We vieren met elkaar verschillende christelijke feestdagen, waarbij alle kinderen meedoen.

Kernwaarden

Om van twee prachtige scholen een nog mooier geheel te maken, is het wezenlijk om vanuit verbinding te denken en te handelen waarbij respect voor elkaar en samenwerking met elkaar hoog in het vaandel staan. Bij de totstandkoming van de verbinding staat veiligheid voorop. Eerst de verbinding, de veiligheid en daarna de ruimte om nog meer en specifieke aandacht te hebben voor waarden zoals talent en onderzoek.

De waarden verbinding en veiligheid staan de komende twee jaren als de belangrijkste waarden binnen onze school centraal.

De school ziet de gekozen waarden ook als een middel om goed om te kunnen gaan met maatschappelijke ontwikkelingen zoals globalisering, individualisering en polarisering. Voor onze kinderen is de wereld waarin zij opgroeien al heel snel heel groot en vanuit de waarden bieden we de kinderen handvatten om zich in deze (digitale) wereld staande te houden.