Menu
Zoeken Annuleer

Speerpunten van ons onderwijs

In het schooljaar 2017-2018 hebben teams van de oorspronkelijke scholen met elkaar nagedacht over de hierboven beschreven missie, visie en kernwaarden. Ook ouders en kinderen hebben hier hun bijdrage aan geleverd. Vanuit de missie, visie en waarden zijn de volgende speerpunten naar voren gekomen, speerpunten die dagelijks terugkomen in het onderwijs op de Hoge Voorde: 

Samenwerkend leren en coöperatieve werkvormen


Tijdens zowel de lessen rekenen, taal, begrijpend lezen en spelling als de projecten wereldoriëntatie in de middag wordt gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen, werkvormen waarbij kinderen zoveel mogelijk actief de lesstof verwerken, samen met andere kinderen.

Een krachtig pedagogisch klimaat door inzet Kanjertraining

Op de Hoge Voorde maken we ons sterk voor het creëren van een omgeving waarbij kinderen en leerkracht samen verantwoordelijkheid nemen voor het pedagogisch klimaat. 

Het enthousiasme van kinderen en hun intrinsieke motivatie zijn voor ons uitgangspunten. Een aantal gedragsafspraken staan daarbij centraal. Leerkrachten hebben positieve verwachtingen van kinderen en – in samenspraak met kind en ouders – gaan we uit van de mogelijkheden van ieder kind. 

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. 

De kanjertraining is er om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Met de kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet.
Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Door de 5 afspraken die zichtbaar in elke klas hangen en door de ‘petten’ spreekt iedereen dezelfde taal en is er eenduidigheid binnen de school. 

 

De 5 afspraken

1. We vertrouwen elkaar
2. We helpen elkaar
3. Niemand speelt de baas
4. Niemand lacht uit
5. Niemand doet zielig

De 4 petten

Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vier typetjes, die worden gekenmerkt door petten. De petten sluiten aan bij de 5 afspraken. Bij de zwarte, rode en gele pet moet altijd een witte pet zitten.

Beweegwijs

Beweegwijs is een concept dat uitgaat van een indeling van het plein in 6 vakken, die zijn aangegeven met verschillende kleuren:

Blauw staat voor ‘jezelf zijn’
In het blauwe vak kun je zelf met iets spelen wat je leuk vindt en proberen dit steeds beter te doen. Je mag oefenen en als je wilt, word je geholpen. 

Geel staat voor ‘geduld’
In dit gele vak moet je soms even wachten op elkaar en kijk je hoe de ander het doet. Wanneer je zelf aan de beurt bent, doe je je best om anderen niet te lang te laten wachten. 

Oranje staat voor ‘eerlijk’
In dit oranje vak speel je en deel je materiaal met elkaar volgens duidelijke afspraken.
Je speelt zo dat je het spel plezierig met elkaar op gang houdt. 

Groen staat voor ‘samenwerken’
In dit groene vak maak je van te voren met elkaar goede afspraken. Je neemt initiatief, luistert goed en helpt elkaar om samen het doel te bereiken.  

Rood staat voor ‘respect’
In dit rode vak doe je je best om op een sportieve manier van anderen te winnen. Je speelt zo dat je de ander steeds positief waardeert in zijn of haar spel. 

Wit staat voor ‘even niet spelen’
In dit witte vak kun je even tot rust komen. Je kunt even kijken, nadenken, praten en/of ontspannen, om daarna weer lekker te kunnen spelen. 

Meervoudige intelligentie, VierKeerWijzer

De school heeft ervoor gekozen om de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur door middel van thema’s op basis van leerdoelen aan te bieden. De werkwijze die we hiervoor gebruiken is VierKeerWijzer. Daarbij gaan we uit van de principes van de meervoudige intelligentie waarbij kinderen op verschillende manieren hun talenten gebruiken en inzetten. Tijdens de thema’s geeft de leerkracht zogenaamde leerkrachtlessen: hij of zij vertelt een verhaal, nodigt een deskundige uit, organiseert een excursie, houdt een kringgesprek, laat een filmpje zien of geeft een instructie.  De kinderen hebben vanuit de lessen VierKeerWijzer de gelegenheid om op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten (intelligenties) het thema verder te onderzoeken en te ervaren. 
Uiteraard worden de inhoudelijke doelen wereldoriëntatie naar leeftijd en interesse aangeboden. 

Naast deze thema’s worden er ieder schooljaar een aantal schoolbrede projecten georganiseerd.

 

Vier belangrijke stappen bij elk project van VierKeerWijzer zijn:
1. De V van Vragen. Het is belangrijk dat een leerkracht weet wat er geleerd moet worden. Wat zijn de (kern)doelen per schooljaar en voor de gehele schooltijd. Tijdens de lessen van VierKeerWijzer wordt per thema een aantal kerndoelen omgezet in vragen. De leerlingen gaan aan de slag om tijdens het thema antwoorden te vinden op de vragen.

2. De I van Ik. Het zou een gemiste kans zijn het kind en de al aanwezige kennis te passeren. Daarom staan we bij stap 2 stil bij de vragen “Wat weet ik al?” en “Wat zou ik willen weten?”. Hierdoor worden kinderen nog meer betrokken bij het onderwerp en wordt de kans geboden verschillen in diepgang te creëren.

3. De E van Experimenteren en Ervaren. De leerlingen gaan aan de slag, de kinderen maken zelf een keus op welke manier zij gaan werken, dit gebeurt door het maken van de MI-kaarten of andere vormen van werken. Door kinderen keuzes te geven of zelf mogelijkheden te laten bedenken kunnen kinderen op hun eigen manier ervaren en experimenteren.

4. De R van Resultaat. We moeten weten waar we het voor doen. Daarom eindigt de les of het thema met het meten van het resultaat. De vragen bij de thema’s moeten beantwoord worden, dit gebeurt door middel van een kennistest in de hogere groepen, in de lagere groepen door middel van gesprekken. Ook geven kinderen regelmatig een presentatie van hun uitgewerkte opdrachten. Wat heb je gedaan in de afgelopen weken, wat heb je geleerd?

In de afbeelding hieronder een weergave van Meervoudige Intelligentie.

 Aandacht voor het talent van alle kinderen

Alle kinderen hebben een specifiek talent. Door de toepassing van meervoudige intelligentie wordt het talent van alle kinderen op meerdere vlakken benaderd.
 
Voor de meerbegaafde leerling is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een extra aanbod, georganiseerd in de zogenaamde kikker- (kinderen vanaf halverwege groep 3 en vanaf begin groep 4) en kangoeroegroepen (kinderen groepen 5 t/m 8). Creatieve en uitdagende opdrachten staan centraal. Voor meer informatie over het meer begaafde kind, zie het kopje 'School/Leerlingondersteuning/Leerlingondersteuning'.

‘Talent’ is een kernwaarde van De Hoge Voorde. We geven uiting aan talent door de inzet van de meervoudige intelligentie en door het creëren van een kangoeroe- en kikkergroep. In de komende jaren wordt de kernwaarde ‘talent’ verder vormgegeven, zodat ook werkelijk alle kinderen hun talent kunnen laten zien.