Menu
Zoeken Annuleer

Ontwikkeling van ons onderwijs

Het starten met een nieuwe school zoals dat op de Hoge Voorde het geval is, brengt veel vernieuwing met zich mee. Gelukkig niet alleen maar nieuw, er is zeker ook gekeken naar waar beide scholen tevreden mee waren. Dat wat goed was, is in vele gevallen behouden. De speerpunten van de school zijn benoemd in hoofdstuk 3.2. Voor de helft van de kinderen en teams betreft het een vernieuwing, het andere deel is er mee bekend.

Gedifferentieerd groepsaanbod en klassenmanagement:

Binnen het gedifferentieerde aanbod voor rekenen, taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen per jaar- of combinatiegroep, wordt er schoolbreed een gezamenlijke aanpak klassenmanagement (afspraken waarbij de leerling zo leerkrachtONafhankelijk mogelijk is) ingevoerd. Niet expliciet nieuw voor alle betrokkenen, toch zijn de huidige afspraken voor eenieder net weer anders dan men gewend was op Het Hoge of De Vordering.
Een doorgaande lijn in zelfstandig werken voor de kinderen wordt ontwikkeld en geïmplementeerd in de loop van het schooljaar.

Onderwijsplannen lezen, rekenen, spelling

In de afgelopen jaren waren scholen gewend om te werken met groepsplannen. Een plan voor het onderwijs in een bepaald vakgebied voor een bepaalde jaar- of combinatiegroep. Afgelopen jaar zijn beide teams gestart met de ontwikkeling van een schoolplan voor de vakgebieden begrijpend lezen en rekenen. Eerst worden op schoolniveau de doelen besproken (doelen in leerstof en doelen in opbrengsten), vervolgens de didactiek, de hoeveelheid leertijd, de differentiatie en de evaluatie. Daarnaast gaan de leerkrachten aan de hand van de schoolafspraken bekijken waar op groepsniveau eventueel aanpassingen gedaan moeten worden aan de schoolstrategie. Tenslotte worden eventueel aanpassingen gedaan voor de individuele leerling met een andere onderwijsbehoefte dan de middenmoot van de groep. In het schooljaar 2018/19 staan de vakgebieden technisch lezen en spelling centraal.

Extra aandacht wordt besteed aan de vakgebieden begrijpend lezen en rekenen, de ambities met betrekking tot de leeropbrengsten (effecten van de gegeven lessen, gemeten in cito-scores) liggen hoger dan de werkelijke scores nu laten zien.

Evaluatie en rapportage

Op het moment dat deze schoolgids werd samengesteld, was nog niet bekend hoe de rapportage van de leerlingen vorm wordt gegeven. In de loop van het schooljaar 2018/19 wordt de wijze van rapportage ontwikkeld en aan u bekend gemaakt.