Menu
Zoeken Annuleer

Leerplicht, verlof en verzuim

Ziekmelding

Wilt u uw kind ziekmelden dan kan dat telefonisch tussen 8.00 uur en 8.15 uur op telefoonnummer 0575-552036. Wij zullen de leerkracht van uw kind de ziekmelding doorgeven.

Leerplicht, verlof en verzuim

Uw kind mag naar school als het vier jaar is. Het kan dan wennen aan school, dit valt echter nog niet onder de leerplichtwet. In overleg met de school kunnen ouders afspraken maken over de aan- en afwezigheid op school. Het kind is pas leerplichtig op de eerste dag van de nieuwe maand na de vijfde verjaardag.

Ouders van een leerling in de leeftijd van vijf jaar mogen hun kind gedurende maximaal vijf uren per week thuis houden. Ouders kunnen hiertoe zelfstandig besluiten en hoeven voor dit verlof geen toestemming van de schooldirectie te vragen. Zij moeten wel de schooldirectie hiervan, bij voorkeur schriftelijk, op de hoogte stellen.

De Leerplichtwet biedt daarnaast de mogelijkheid om vijfjarigen nog eens maximaal vijf uren per week thuis te houden. Voor deze tweede vrijstellingsmogelijkheid moeten de ouders een schriftelijk verzoek indien bij de schooldirectie. Het is niet toegestaan om de vrijgestelde uren op te sparen om bijvoorbeeld extra vakantiedagen te creëren.

Het kan voorkomen dat er omstandigheden zijn waardoor u buiten de weekenden, vakanties en vrije dagen toch extra verlof wilt hebben. 
 Deze omstandigheden (beschreven in art. 11 van de leerplichtwet) kunnen zijn:

- Huwelijk van bloed - of aanverwanten;
- Gezinsuitbreiding;
- Ernstige ziekte van gezinsleden;
- Een huwelijks - of ambtsjubileum van bloed – of aanverwanten;
- Wanneer de vakantieregeling van het bedrijf of de instelling waar u werkt het niet
  mogelijk maakt binnen de normale schoolvakanties, vrij te nemen.
- Wanneer er sprake is van kleine zelfstandigen, die tijdens geen enkele van de schoolvakanties, zelf op vakantie kunnen;
- Noodzakelijk verlof op grond van medische - of sociale indicatie van een van de gezinsleden.

In beperkte mate heeft de directeur de bevoegdheid om bovenstaand verlof te geven. U dient daartoe een verlofaanvraag in te vullen, deze is te vinden op onze website of af te halen op de administratie. De vastlegging is verplicht i.v.m. registratie en verantwoording naar de onderwijsinspectie. Bij uitzondering moet overlegd worden met de leerplichtambtenaar.

Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bij de persoon die het besluit heeft genomen.

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

Voor het aanvraagformulier verlof zie het kopje 'School/Documenten/Aanvraagformulier voor verlof'