Menu
Zoeken Annuleer

Medezeggenschapsraad, ouderraad en leerlingenraad

Medezeggenschapsraad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) op onze school bestaat uit vier personen; twee ouders en twee teamleden. De leden worden gekozen door hun achterban. De MR is ingesteld om alle betrokkenen bij school meer inspraak en verantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren te geven. De school heeft voor diverse beleidszaken advies en instemming van de MR nodig. Te denken valt daarbij aan de schooltijden, vakantieregeling, sollicitatieprocedure, schoolplan, schoolgids, formatie en de missie en visie van de school. De MR vergadert zes tot acht keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. De verslaglegging van de vergaderingen kunt u hieronder vinden.

MR-leden 
Personeelsgeleding:        Wilma Hebbink, Denny Graafmans 
Oudergeleding:                Liesbeth Geubels (voorzitter) en Wendy Groot Nuelend

Voor vragen kunt u mailen naar MR@dehogevoorde.nl
 
VERSLAGLEGGING MR
7 september 2020
jaarplan 2020-2021
jaarverslag 2019-2020
29 juni 2020
4 juni 2020
januari 2020
november 2019
oktober 2019
juni 2019
april 2019
januari 2019
oktober 2018
september 2018

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) houdt zich bezig met beleidszaken op bovenschools niveau (alle 16 scholen binnen het SKBG). Dit gebeurt op basis van het reglement voor de GMR van de stichting SKBG. De GMR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar en er worden tweemaal per schooljaar themabijeenkomsten met de Raad van Toezicht georganiseerd. Je mag als ouder of leerkracht lid worden van de GMR zonder zitting te nemen in de MR van je school.  De GMR bestaat uit 5 leerkrachten en 5 ouders. De leden van de GMR worden gekoppeld aan meerdere SKBG-scholen om de achterban goed aangesloten te houden.  

GMR-lid     
Leerkracht:                    Ingrid Goudswaard


Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders. De taken van de ouderraad zijn:

-  Een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van de school
-  Samen met ouders en het team het welzijn van het kind bevorderen
-  De belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school in al haar
   facetten bevorderen
-  Bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten
-  In overleg met het schoolteam samen of zelfstandig activiteiten voor de leerlingen organiseren
-  Het voorstellen van de hoogte van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage en het innen daarvan
   (eventueel in termijnen)           
-  Het innen van incidentele vrijwillige ouderbijdrage
-  Eventuele sponsorwerving ten behoeve van financiering schoolactiviteiten
-  Budget beheer ouderbijdragen op een eigen rekening

De ouderraad is geen inspraakorgaan met betrekking tot (onderwijs) beleid van de school.

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Het basisonderwijs in Nederland is gratis voor ouders en leerlingen. De overheid betaalt het onderwijs, zodat alle kinderen van Nederland naar school kunnen. Scholen mogen wel een geldelijke bijdrage vragen, maar dat is dan voor iets extra’s en op vrijwillige basis. Onze school vraagt een vrijwillige bijdrage aan ouders. Daarvan kunnen wij extra activiteiten aanbieden, die niet bekostigd worden uit het reguliere budget. Wij gebruiken de ouderbijdrage alleen voor activiteiten die het onderwijs of de kinderen ten goede komen. Hiervoor is de voorafgaande instemming nodig van de oudergeleding van de MR.  De verslaglegging van de vergaderingen kunt u hieronder  vinden.

OR-LEDEN

Sander Rijkenbarg (voorzitter), Sander Tangelder (penningmeester), Nadia Elsman, Leonie Letink, Lisa Stokebrook, Linsey Mennink, Daniëlle Segers, Geertje Buitelaar en Jiska Lievers

Voor vragen kunt u mailen naar OR@dehogevoorde.nl

VERSLAGLEGGING OR:
januari 2020
november 2019
september 2019
mei 2019
maart 2019
januari 2019
oktober 2018
september 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Leerlingenraad

We willen de leerlingen van De Hoge Voorde opleiden tot actieve burgers, die zich medeverantwoordelijk voelen voor de gang van zaken binnen school. De leerlingenraad speelt daarbij een actieve rol, doordat zij een klankbord is voor en door de leerlingen en zo mede betrokken kan zijn bij zaken in en om de school. Elk jaar wordt er een nieuwe leerlingenraad gekozen in de groepen 5 t/m 8. Alle kinderen kunnen onderwerpen voor de vergadering aandragen door een briefje in de brievenbus van de leerlingenraad te doen. Na de vergadering koppelt de leerling in eigen klas terug wat er is besproken. De verslaglegging van de vergaderingen worden als bijlage bij de Nieuwsbrief meegestuurd.