Menu
Zoeken Annuleer

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) op onze school bestaat uit vier personen: twee ouders en twee teamleden. De leden worden gekozen door hun achterban. De MR is ingesteld om alle betrokkenen bij school meer inspraak en verantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren te geven. De school heeft voor diverse beleidszaken advies en instemming van de MR nodig. Te denken valt daarbij aan de schooltijden, vakantieregeling, sollicitatieprocedure, schoolplan en schoolgids. Dit is vastgelegd in het MR-reglement dat op de website staat en ter inzage op school ligt. De MR vergadert zes tot acht keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Voor vragen kunt u mailen naar MR@dehogevoorde.nl

MR-leden

Oudergeleding:  (bovenste rij)
Wendy Groot Nuelend-Nijland
Liesbeth Geubels-Bakker

Personeelsgeleding
:  (onderste rij)
Tim Berends (voorzitter)
Denny Graafmans


NOTULEN MR:


oktober 2019
juni 2019
april 2019
januari 2019
oktober 2018
september 2018

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) houdt zich bezig met beleidszaken op bovenschools niveau (alle scholen betreffend). Dit gebeurt op basis van het reglement voor de GMR van de stichting SKBG. De GMR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar.

OuderraadBovenste rij:  Sander Rijkenbarg, Nadia Elsman, Leonie Letink, Wendy Lebbink en Lisa Stokebrook

Onderste rij:  Marloes Gerlich, Annemieke Velhorst, Kitty Wentink, Linsey Mennink en Renate Rouwenhorst

Op deze foto ontbreken Renate Leegstra en Sander Tangelder.


 De ouderraad bestaat uit ouders. De taken van de ouderraad zijn:
 
- Een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van de school
- Samen met ouders en het team het welzijn van het kind bevorderen
- De belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school in al haar facetten bevorderen
- Bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten
- In overleg met het schoolteam samen of zelfstandig feestactiviteiten voor de leerlingen organiseren
- Het voorstellen van de hoogte van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage en het innen daarvan (eventueel in termijnen)
- Het innen van incidentele vrijwillige ouderbijdrage
- Eventuele sponsorwerving ten behoeve van financiering schoolactiviteiten
- Budget beheer ouderbijdragen op een eigen rekening

De ouderraad is geen inspraakorgaan met betrekking tot (onderwijs) beleid van de school.

Het basisonderwijs in Nederland is gratis voor ouders en leerlingen. De overheid betaalt het onderwijs, zodat alle kinderen van Nederland naar school kunnen. Scholen mogen wel een geldelijke bijdrage vragen, maar dat is dan voor iets extra’s en op vrijwillige basis. Onze school vraagt een vrijwillige bijdrage aan ouders. Daarvan kunnen wij extra activiteiten aanbieden, die niet bekostigd worden uit het reguliere budget. Wij gebruiken de ouderbijdrage alleen voor activiteiten die het onderwijs of de kinderen ten goede komen. Hiervoor is de voorafgaande instemming nodig van de oudergeleding van de MR.

Voor vragen kunt u mailen naar OR@dehogevoorde.nl

NOTULEN OR:

september 2019
mei 2019
maart 2019
januari 2019
oktober 2018
september 2018