Menu
Zoeken Annuleer

Klachtencommissie en vertrouwenspersoon

De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen, naar wij hopen, in goed onderling overleg worden opgelost. De weg: leerkracht - directeur - schoolbestuur is hiertoe de meest voor de hand liggende. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u zich schriftelijk wenden tot de klachtencommissie www.skbg.nl/organisatie/klachtenregeling.

Onze klachtenregeling is breder dan de kwaliteitswet voorschrijft en omvat onder andere seksuele intimidatie en machtsmisbruik, discriminatie en de kwaliteit van het onderwijs. Onze contactpersoon (vertrouwenspersoon) is Anja Menkveld. Zij is het eerste aanspreekpunt bij klachten.