Menu
Zoeken Annuleer

Klachtencommissie en vertrouwenspersoon

De klachtenregeling van SKBG onderwijs is bedoeld om ouders, leerlingen en medewerkers te garanderen dat er een goede afhandeling van een klacht plaatsvindt. Klachten kunnen van velerlei aard zijn. Ze hebben bijvoorbeeld betrekking op de begeleiding of beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, agressie, geweld en pesten.

De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in school kunnen, naar wij hopen, in goed onderling overleg worden opgelost. De weg: leerkracht - directeur - schoolbestuur is hiertoe de meest voor de hand liggende. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u zich schriftelijk wenden tot de klachtencommissie. www.skbg.nl/organisatie/klachtenregeling.

Het eerste aanspreekpunt bij klachten is onze interne vertrouwenspersoon. Indien de situatie daar aanleiding toe geeft, verwijst de interne vertrouwenspersoon door naar een externe vertrouwenspersoon.

Interne vertrouwenspersoon: Monique Bakker - m.bakker@skbg.nl                                                                              Externe vertrouwenspersoon: Jan Stokvisch - jan@stokvisch.eu - 0573-251883/06-22500550