Menu
Zoeken Annuleer

Kennismaking

Aannamebeleid

Op alle scholen binnen SKBG zijn alle leerlingen in principe welkom, mits u als ouder(s)/verzorger(s) de uitgangspunten van de school respecteert. Op het moment dat u uw kind aanmeldt, wordt per leerling nauwkeurig beoordeeld of onze school kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind. Uiteraard kunnen er redenen zijn waarom wij niet kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften. De wettelijke procedure wordt hierbij zorgvuldig doorlopen. Wij hanteren vooraf geen grenzen voor groepsgroottes of voor het maximaal aantal leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Zoals al gezegd: per kind wordt zorgvuldig bekeken of aan de onderwijsbehoeften kan worden voldaan.

Hieronder wordt u kort geïnformeerd over ons aannamebeleid. Waarschijnlijk voldoende informatie, als uw kind geen specifieke onderwijsbehoeften heeft. Mocht dit wel het geval zijn, verwijzen we u naar het uitgebreide SKBG beleidsdocument, zie het kopje 'School/Documenten/Beleidsdocument 'toelating en plaatsen van leerlingen'. 

U kunt uw kind aanmelden als uw kind drie jaar oud is. Vanaf 3 jaar nemen we de aanmelding in behandeling en onderzoeken wij of uw kind specifieke onderwijsbehoeften heeft. Dat gebeurt op basis van informatie die van u als ouders/verzorgers wordt verkregen. Ook kan met uw toestemming bij derden (peuterspeelzaal, kinderopvang, andere basisschool etc.) informatie ingewonnen worden.

Allereerst maakt u een afspraak en wordt u uitgenodigd voor een rondleiding, ontvangt u de schoolgids en krijgt u aanvullende informatie. Mocht uw kind specifieke onderwijsbehoeften hebben, dan krijgt u van de directeur een nadere toelichting op de toelatingsprocedure.

Tijdens dit gesprek wordt in beeld gebracht waar de kansen en belemmeringen liggen en wat uw kind nodig heeft om aan het onderwijs deel te kunnen nemen. Het onderzoek naar de onderwijsbehoeften van uw kind, het vaststellen van de aard van ondersteuning en het onderzoek naar ondersteuningsmogelijkheden van de school wordt eerst afgerond, voordat uiteindelijk een beslissing wordt genomen.

Gedragsprotocol

De voor ons belangrijke waarden en gedragsregels zijn zichtbaar in het gedragsprotocol. Mocht er een onderzoek gedaan worden naar de ondersteuningsbehoeften van uw kind in relatie met de mogelijkheden die wij kunnen bieden, is het van belang om onze waarden en gedragsregels voor ogen te houden. Deze geven onder meer een toetsingskader voor de vraag of door toelating de rust en/of veiligheid onaanvaardbaar wordt verstoord. Voor het gedragsprotocol zie het kopje 'School/Documenten/Gedragsprotocol'.