Menu
Zoeken Annuleer

Onderwijsprogramma en methodes

Op De Hoge Voorde wordt veelal gewerkt met jaargroepen. Dat betekent dat de leerlingen naar leeftijd gegroepeerd zijn. In groep 1 en 2 werken we met zogenaamde ‘verticale groepen’. Dit houdt in dat kinderen van groep 1 en 2 in dezelfde groep zitten. Vanaf groep 3 zal het elk jaar van de leerlingaantallen afhangen of er met een enkele groep of een combinatiegroep gewerkt wordt.
De groepsindeling is een zaak van de schoolleiding, in nauw overleg met het team. Jaarlijks wordt zorgvuldig afgewogen hoe de groepsindeling eruit komt te zien. De groepsindeling wordt in de laatste weken van het schooljaar bekend gemaakt.

 Het jongste kind in groep 1/2

Een kind is in de eerste jaren van zijn leven bezig de wereld om zich heen te ontdekken. Op school begeleiden de leerkrachten deze ontwikkeling. Belangrijke ontwikkelingsgebieden zijn de motorische ontwikkeling, de taal/ denkontwikkeling, de rekenontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen in groep 1 en 2 krijgen volop de gelegenheid zich door het vrije spel zo veelzijdig mogelijk te ontwikkelen.

Naast het vrije spel, nemen expressieactiviteiten en bewegen een grote plaats in. Omdat we het belangrijk vinden de kinderen uit te dagen en verder te helpen in hun ontwikkeling, worden er ook bewust activiteiten op het gebied van voorbereidend lezen, rekenen en schrijven aangeboden.
In groep 1/2 krijgen de kinderen de letters al aangeboden. Dit gebeurt met ondersteuning van een klankgebaar, zodat ze het makkelijker kunnen opnemen. Ze hoeven de letters nog niet allemaal te kennen, maar ze maken er alvast kennis mee.

In groep 1/2 wordt gebruik gemaakt van de methode Kleuterplein. Kinderen ontdekken met Kleuterplein de wereld om hen heen. Spelenderwijs komen de belangrijkste ontwikkelingsgebieden voor kleuters met de bijbehorende tussendoelen aan bod. We denken hierbij onder andere aan beginnende geletterdheid en gecijferdheid.
Onderwijsdoelstellingen worden zowel op groepsniveau als individueel gericht aangeboden. Leerkrachten voeren observaties uit en brengen de ontwikkeling van de kinderen in beeld door structureel registraties uit te voeren.

VierKeerWijzer voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur

De school heeft ervoor gekozen om de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur door middel van thema’s op basis van leerdoelen aan te bieden. De werkwijze die we hiervoor gebruiken is VierKeerWijzer. Naast deze thema’s worden er ieder schooljaar een aantal schoolbrede projecten georganiseerd. Voor verdere uitleg over VierKeerWijzer zie het kopje 'School/Waar staan we voor en waar zijn we goed in/Speerpunten van ons onderwijs'.

Rekenen

Voor rekenen wordt de methode Wereld in Getallen gebruikt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het bronnenboek Met Sprongen Vooruit, een handreiking voor de leerkracht om de rekenvaardigheden spelenderwijs en met veel beweging aan te leren.

Taal en spelling

Taal wordt op De Hoge Voorde aangeboden door middel van een zelfontwikkelde methode, gebaseerd op de leerdoelen die vanuit het Ministerie worden gesteld. De methode is goedgekeurd door de onderwijsinspectie. Kinderen krijgen instructies aangeboden, er worden doelgerichte gesprekken gevoerd, verwerkingsopdrachten zowel op papier als digitaal worden ingezet. Tijdens de projecten en het werken vanuit VierKeerWijzer komt het geleerde in een betekenisvolle context terug, de kinderen leren het geleerde toe te passen in de praktijk. 

Voor spelling staat de methodiek van José Schraven centraal: ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’. In de groepen 1 en 2 begint dit al met het aanleren van de gebaren per letter, in groep 3 wordt de methodiek verder ingevoerd, tot en met groep 6. In de groepen 7 en 8 worden alleen nog de specifieke spellingcategorieën die moeilijkheden opleveren bij (groepen) kinderen herhaald. De methodiek wordt hier zo langzaamaan losgelaten. De laatste twee jaren wordt de methode Taal Actief ingezet. 

Engels

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen iedere week Engels aangeboden vanuit de methode Take it Easy. In de groepen 1 t/m 4 wordt de Engelse taal incidenteel aangeboden. 

Techniek, cultureel erfgoed, muziek en dans en drama

Vakken als techniek, cultureel erfgoed, muziek, dans en drama worden geïntegreerd aangeboden in de thema’s/projecten van VierKeerWijzer en Kleuterplein. Ook in samenwerking met lessen van de muziekschool en het culturele programma krijgen deze onderdelen vorm. Voor techniek heeft de school de beschikking over de ‘techniektorens’ die kunnen worden ingezet in alle groepen. Er wordt daarnaast ook gebruik gemaakt van projecten, aangeboden door externe partijen. 

TECHNIEKLOKAAL

Met de groepen 8 brengen we op een aantal ochtenden en/of middagen een bezoek aan het Technieklokaal (Mezzocollege) in Doetinchem. De kinderen worden met de bus opgehaald en teruggebracht op school. 

Onder de bevlogen begeleiding van vrijwilligers maken de kinderen kennis met meerdere aspecten van techniek. De kinderen maken bijvoorbeeld een zelfrijdende auto, een elektrospel, een periscoop, een windvaan of een bewegend object. Meten, zagen, boren, vijlen, timmeren, alles doen de kinderen zelf. Ook leren ze hoe ze op een veilige manier met alle apparaten en gereedschappen om moeten gaan. Komen ze er toch niet helemaal uit, dan zijn daar de vrijwilligers voor de nodige uitleg of om een handje te helpen. Via digitale lessen verdiepen de kinderen zich vooraf al in de techniek die bij het te maken werkstuk komt kijken.

Het Technieklokaal is een mooie kans om de kinderen enthousiast te maken voor techniek!

       

     


CULTUUREDUCATIE

We vinden het belangrijk dat de leerlingen leren zich op verschillende manieren uit te drukken en te leren genieten van kunst en cultuur. Waarbij ze leren om op eigen werk en dat van anderen te reflecteren met respect en begrip. Om in een groep te kunnen functioneren, heeft een kind sociale vaardigheden nodig. Cultuureducatie helpt kinderen deze vaardigheden te ontwikkelen en zo uit te groeien tot zelfstandige, vrije mensen met een positief gevoel van eigenwaarde.

Bij de kunstzinnige vakken beeldend (tekenen, schilderen, bouwen, boetseren, fotografie en handvaardigheid), muziek, dans en drama, krijgen de kinderen de kans iets van zichzelf te laten zien. Dit geeft ze zelfvertrouwen en versterkt het autonomiegevoel en geeft een kans om ál hun talenten te ontwikkelen.

De kunstzinnige vakken gaan een rol spelen bij het aanbieden en verwerken van de leerstof van de zaakvakken zoals aangeboden bij de methode VierKeerWijzer en Kleuterplein. Ze leveren een bijdrage aan betekenisvol leren.

Cultuureducatie krijgt op onze school ook vorm door te werken met het scenario ‘komen en gaan’. Het belangrijkste kenmerk van dit scenario is dat er elk jaar nieuwe activiteiten zijn. De school maakt een keuze uit het bestaande activiteiten aanbod van de Muzehof. Het is een ‘komen en gaan’ in de school. 
Groepen leerlingen gaan op stap naar theater, bibliotheek, musea, bioscoop, kunstenaars komen naar school om gastlessen te geven. We lenen ook projectkisten over kunst en cultuur.

MUZIEKONDERWIJS

Iedere donderdag klinken er vrolijke geluiden op De Hoge Voorde. De groepen 4 en 5 krijgen dan namelijk muziekonderwijs, aangeboden en verzorgd door docenten van de Muziekschool Oost Gelderland.

Aan het begin van het schooljaar starten de lessen van de Muziekschool. De leerlingen van groep 5 mogen eerst diverse muziekinstrumenten uitproberen. Na de herfstvakantie mogen zij een instrument kiezen om in kleine groepjes te gaan spelen. Ze kunnen kiezen uit gitaar, dwarsfluit, keyboard of accordeon. Met een vakdocent oefenen ze verschillende liedjes. Ongeveer 1x in de 4 weken komen de groepjes bij elkaar in het muzieklokaal. Met de hele groep wordt een orkest gevormd en worden de geoefende liedjes samen gespeeld. Daarnaast wordt er vrolijk gezongen en gerapt. Alle kinderen zijn super enthousiast over ons muziekonderwijs! 

Voor groep 4 wordt er door een docent van de muziekschool een heel divers programma aangeboden, waar onder andere aan bod komen: maat en ritme en de diverse muzieknoten (lang en kort). Maar daarnaast bewegen de kinderen op muziek, leren ze diverse muziekinstrumenten te herkennen en uiteraard wordt er heel veel gezongen! 

Er wordt een heel schooljaar een heel gevarieerd programma aangeboden waarbij de kinderen veel meer muziekonderwijs krijgen dan wij ooit zelf zouden kunnen bieden.

    

  


Godsdienstonderwijs

Iedere dag tijdens het eten en drinken in de ochtend staat de methode Trefwoord centraal. Eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen worden verteld, de leefwereld van kinderen wordt gekoppeld aan de verhalen. Vragen en dilemma’s worden met elkaar besproken. 

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs wordt dagelijks aangeboden door middel van Beweegwijs op het schoolplein. Daarnaast krijgen de kinderen volgens onderstaand rooster gymles in de sporthal. 


De kinderen sporten in sportshirt, sportbroek (kort of lang) en schone sportschoenen/gymschoenen. 

De kleutergroepen 1/2A en 1/2B hebben bewegingsonderwijs in het speellokaal op dinsdagmorgen en woensdagmorgen. Zij sporten in hemd en onderbroek en met schonen gymschoentjes.

Aanvankelijk-, technisch- en begrijpend lezen

In groep 3 gaan de kinderen hun letterkennis, opgedaan in groep 2, uitbreiden door zich het technisch leesproces eigen te maken. De methode LIJN 3 wordt in groep 3 ingezet. 

De school heeft een aanpak technisch lezen door middel van LIST (Lezen IS Top). LIST is een leesinterventieproject voor de kinderen van groep 1 t/m 8. 

Het doel van het leesonderwijs is niet het aanleren van een techniek. Het doel van instructie bij lezen is het ontwikkelen van gemotiveerde en strategische lezers, die het feit dat ze geletterd zijn gebruiken om te leren én gebruiken om te lezen voor hun plezier. De techniek van het lezen is slechts een middel om dat doel te bereiken. In het LIST-voortgezet lezen project wordt daarom de techniek van het lezen steeds verbonden met leesbegrip en leesbeleving. 

Vloeiend lezen wordt vooral bereikt door veel te lezen. De ontwikkeling van het vloeiend lezen wordt in het project bevorderd door het lezen van leeftijdsadequate teksten die door de kinderen zelfgekozen zijn

Schrijven en schrijfbenodigheden 

De kinderen van groep 3 krijgen allemaal een etui, een driekantig potlood, gum, liniaal en kleurpotloden. In groep 4 krijgen de kinderen een vulpen, na de kerstvakantie. Bij stukgaan door niet normaal gebruik of kwijtraken van de vulpen wordt de ouders om een bijdrage verzocht van € 3,-.