Menu
Zoeken Annuleer

Vakgebieden en methodes

Op De Hoge Voorde wordt veelal gewerkt met jaargroepen. Dat betekent dat de leerlingen naar leeftijd gegroepeerd zijn. In groep 1 en 2 werken we met zogenaamde ‘verticale groepen’. Dit houdt in dat kinderen van groep 1 en 2 in dezelfde groep zitten. Vanaf groep 3 zal het elk jaar van de leerlingaantallen afhangen of er met een enkele groep of een combinatiegroep gewerkt wordt.
De groepsindeling is een zaak van de schoolleiding, in nauw overleg met het team. Jaarlijks wordt zorgvuldig afgewogen hoe de groepsindeling eruit komt te zien. Het is gebruikelijk dat de groepsindeling voor het volgende schooljaar jaarlijks in juni aan de ouders bekend gemaakt wordt.

Het jongste kind in groep 1/2

Een kind is in de eerste jaren van zijn leven bezig de wereld om zich heen te ontdekken. Op school begeleiden de leerkrachten deze ontwikkeling. Belangrijke ontwikkelingsgebieden zijn de motorische ontwikkeling, de taal/ denk ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen in groep 1 en 2 krijgen volop de gelegenheid zich door het vrije spel zo veelzijdig mogelijk te ontwikkelen.

Naast het vrije spel, nemen expressieactiviteiten en bewegen een grote plaats in. Omdat we het belangrijk vinden de kinderen uit te dagen en verder te helpen in hun ontwikkeling, worden er ook bewust activiteiten op het gebied van voorbereidend lezen, rekenen en schrijven aangeboden.
In groep 1/2 krijgen de kinderen de letters al aangeboden. Dit gebeurt met ondersteuning van een klankgebaar, zodat ze het makkelijker kunnen opnemen. Ze hoeven de letters nog niet allemaal te kennen, maar ze maken er alvast kennis mee.

In groep 1/2 wordt gebruik gemaakt van de methode Kleuterplein. Kinderen ontdekken met Kleuterplein de wereld om hen heen. Spelenderwijs komen de belangrijkste ontwikkelingsgebieden voor kleuters met de bijbehorende tussendoelen aan bod. We denken hierbij onder andere aan beginnende geletterdheid en gecijferdheid.

Onderwijsdoelstellingen worden zowel op groepsniveau als individueel gericht aangeboden. Leerkrachten voeren observaties uit en brengen de ontwikkeling van de kinderen in beeld door structureel registraties uit te voeren.

Taal en spelling

Taal wordt op De Hoge Voorde aangeboden door middel van een zelfontwikkelde methode, gebaseerd op de leerdoelen die vanuit het Ministerie worden gesteld. De methode is goedgekeurd door de onderwijsinspectie. Kinderen krijgen instructies aangeboden, er worden doelgerichte gesprekken gevoerd, verwerkingsopdrachten zowel op papier als digitaal worden ingezet. Tijdens de projecten op de middagen komt het geleerde in de ochtend in een betekenisvolle context terug, de kinderen leren het geleerde toe te passen in de praktijk.
Voor spelling staat de methodiek van Jose Schraven centraal: ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’. In de groepen 1 en 2 begint dit al met het aanleren van de gebaren per letter, in groep 3 wordt de methodiek verder ingevoerd, tot en met groep 6. In de groepen 7 en 8 worden alleen nog de specifieke spellingcategorieën die moeilijkheden opleveren bij (groepen) kinderen herhaald. De methodiek wordt hier zo langzaamaan losgelaten. De laatste twee jaren wordt de methode Taal Actief ingezet.

Technisch en begrijpend lezen

In groep 3 gaan de kinderen hun letterkennis, opgedaan in groep 2, uitbreiden door zich het technisch leesproces eigen te maken. De methode LIJN 3 wordt in groep 3 ingezet.
De school heeft een aanpak technisch lezen door middel van LIST (Lezen IS Top). LIST is een leesinterventieproject voor de kinderen van groep 1 t/m 8.
Het doel van het leesonderwijs is niet het aanleren van een techniek. Het doel van instructie bij lezen is het ontwikkelen van gemotiveerde en strategische lezers, die het feit dat ze geletterd zijn gebruiken om te leren én gebruiken om te lezen voor hun plezier. De techniek van het lezen is slechts een middel om dat doel te bereiken. In het LIST-voortgezet lezen project wordt daarom de techniek van het lezen steeds verbonden met leesbegrip en leesbeleving.
Vloeiend lezen wordt vooral bereikt door veel te lezen. De ontwikkeling van het vloeiend lezen wordt in het project bevorderd door het lezen van leeftijdsadequate teksten die door de kinderen zelfgekozen zijn.

Rekenen

Voor rekenen wordt de methode Wereld in Getallen gebruikt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het bronnenboek Met Sprongen Vooruit, een handreiking voor de leerkracht om de rekenvaardigheden spelenderwijs en met veel beweging aan te leren.

Schrijven

De kinderen van groep 3 krijgen allemaal een etui, een driekantig potlood, gum, liniaal en kleurpotloden. In groep 4 krijgen de kinderen een vulpen, na de kerstvakantie. Bij normaal gebruik gaat de pen mee tot groep 8. Bij onzorgvuldig gebruik is tegen betaling een nieuwe pen te verkrijgen. Kinderen krijgen op school ook kleurpotloden en een liniaal.

Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur

De school heeft ervoor gekozen om vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur aan elkaar te koppelen waardoor onderlinge samenhang ontstaat. De methode die hiervoor gebruikt wordt is VierKeerWijzer, vanuit de principes van de meervoudige intelligentie waarbij kinderen op verschillende manieren 'knap' zijn en de verwerkingsopdrachten uitvoeren. 

Techniek, cultureel erfgoed, muziek en dans en drama

Vakken als techniek, cultureel erfgoed, muziek en dans en drama worden geïntegreerd aangeboden in de thema’s/projecten van Vier Keer Wijzer.

Voor techniek heeft de school de beschikking over de ‘techniektorens’, die ingezet worden in alle groepen. Naast de techniektorens wordt gebruik gemaakt van projecten, aangeboden door externe partijen.

Burgerschap en integratie

 Op De Hoge Voorde is een beleidsplan ‘burgerschap en integratie’ aanwezig. In onderstaande beschrijving is gekozen voor een opsomming van de verschillende activiteiten die op de school worden georganiseerd, gelieerd aan democratie, kennismaking met en deelname aan de samenleving en identiteit. Een drietal gebieden is telkens beschreven: kennis, houding/vaardigheden, ervaringen.
Engels

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen iedere week Engels aangeboden vanuit de methode Take it Easy. In de groepen 1 t/m 4 wordt de Engelse taal incidenteel aangeboden.

Godsdienst

Iedere dag tijdens het eten en drinken in de ochtend staat de methode Trefwoord centraal. Eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen worden verteld, de leefwereld van kinderen wordt gekoppeld aan de verhalen. Vragen en dilemma’s worden met elkaar besproken.
In de groepen 1 en 2 staat godsdienst iedere dag kort ingepland op het lesrooster.